Dialogas - geštaltinės psichoterapijos institutas

Etika

etikos-principai-ir-kodeksas

Instituto etikos principų ir profesionalios praktikos kodeksas

Turinys

  1. Įvadas
  2. Dėstytojų ir studentų etikos kodeksas
  3. Dėstytojų ir studentų profesionalios praktikos kodeksas

 Įvadas

1.1.  Apie šį kodeksą

 Šis etikos principų ir profesionalaus elgesio kodeksas sudarytas remiantis Geštaltinės psichoterapijos mokymo instituto (GPTI - Gestalt Psychotherapy Training Institute, UK) etikos ir profesionalios praktikos kodeksu bei Europos Geštaltinės psichoterapijos asociacijos etikos kodeksu.

1.2.  Pratarmė

Tai yra Geštaltinės psichoterapijos instituto “Dialogas” Etikos principų ir profesionalios praktikos kodeksas (Toliau Kodeksas). Jis apibrėžia bendrąsias vertybes bei principus ir nustato geštaltinio psichoterapeuto (terapeuto) bei geštaltinės psichoterapijos stažuotojo/studento profesionalaus elgesio standartus. Kodeksas informuoja ir apsaugo klientus, visuomenės narius, kurie ieško instituto atstovų paslaugų ir jomis naudojasi.

Geštaltiniai psichoterapeutai ir geštaltinės psichoterapijos stažuotojai/studentai yra atsakingi už Kodekse įvardijamų principų laikymąsi bei naudoja šį Kodeksą kaip pagrindą savo gerai praktikai, o ne kaip minimalius reikalavimus.

 Kodeksas yra skirtas ne tik klientų apsaugai bet ir saugo psichoterapeutus, nes apibrėžia elgesio standartus, paaiškinančius praktikos ribas ir atsakomybę darbe.

1.3.  Kodekso struktūra 

Šį kodeksą sudaro dvi dalys:

       Etikos principai, apibrėžiantys geštaltinės psichoterapijos esmines vertybes ir bendruosius principus.

       Profesionalios praktikos kodeksas, kuris detaliai pritaiko šias vertybes ir principus geštaltinės psichoterapijos praktikai.

 

2.     Dėstytojų ir studentų etikos kodeksas

2.1.  Esminės vertybės

2.1.1.     Visų individų vienodo vertingumo pripažinimas.

2.1.2.     Pagarba asmens unikalumui, vertingumui ir orumui. Rasinių, etninių, lyties ir lyties tapatumo, negalės, amžiaus, tikėjimo, kalbos, socialinio ar ekonominio statuso bei dvasinių poreikių skirtumų pripažinimas.

2.1.3.     Asmens autonomijos ir savireguliacijos svarbos pripažinimas tarpasmeninių santykių kontekste. 

2.2.  Apie geštaltinę psichoterapiją

2.2.1.     Geštaltinė psichoterapija suteikia galimybę klientams geriau įsisąmoninti save pačius, savo santykius su kitais žmonėmis bei savo aplinka ir plėtoti savo atsako bei pasirinkimų spektrą.

2.2.2.     Geštaltinės psichoterapijos svarbiausias tikslas yra stiprinti klientų rėmimąsi savimi, asmeninę atsakomybę bei autonomiją, gerbiant jų orumą ir savivertę

2.2.3.     Geštaltiniai psichoterapeutai dirba įvairiose aplinkose; jie dirba su individais, poromis, šeimomis, grupėmis, organizacijomis ir bendruomenėmis. 

2.3.  Dėstytojų kompetencija ir ribos tarp dėstytojų ir studentų

2.3.1.     Dėstytojai turi rūpintis savo profesiniu augimu ir tam kasmet skirti laiko.

2.3.2.     Dėstytojai turi naudotis galimybėmis paaiškinti dalyviams ir kolegoms savo darbo pobūdį, apimtį ir tikslus.

2.3.3.     Dėstytojai turi nuolat dalyvauti supervizijose ir konsultacijose.

2.3.4.     Dėstytojai turi aiškiai paaiškinti dalyviams skirtumą tarp konsultavimo ir psichoterapijos, iš vienos pusės, ir konsultavimo bei psichoterapijos įgūdžių naudojimo mokyme ir supervizijose, iš kitos.

2.3.5.     Dėstytojai turi nustatyti ir išlaikyti profesines ribas tarp jų pačių bei dalyvių, atskiriant santykius, buvusius iki dalyviui/ei pradėjus mokytis ar tuos, kurie gali atsirasti ateityje.

2.3.6.     Dėstytojai atsako už savo emocinio gyvenimo turtinimą, kad nebūtų priklausomi nuo santykių su dalyviais.

2.3.7.     Atvykstantys dėstytojai turi aptarti su programos vadovais bet kokius organizacinius klausimus dėl dabartinių programos dalyvių supervizijų su jais.

2.3.8.     Dalyvis atsako už tai, kad atskleistų dėstytojui informaciją apie tai, kas galėtų pakenkti jo/jos dalyvavimui programoje ir mokymosi sutarties laikymuisi.

2.3.9.     Seksualiniai santykiai tarp dėstytojų ir ilgalaikės programos dalyvių yra neetiški.

2.3.10.  Seksualiniai santykiai tarp vykstančios grupės narių gali kelti pavojų mokymo grupės tikslų įgyvendinimui. Mokomuosiuose seminaruose gali būti sužadinamos emocijos, todėl reikalaujama, kad dalyviai kontroliuotų tarpusavio santykius šiame kontekste.

2.3.11.  Turint omeny suprantamus nesimetriškus santykius tarp dėstytojų ir dalyvių bei galimas dalyvių perkėlimo reakcijas santykiuose su dėstytojais, dėstytojai finansiškai, seksualiai ar kaip kitaip išnaudojantys dalyvius, laikomi neetiškais. 

2.4.   Studijų konfidencialumas

2.4.1. Dėstytojai atsako už tai, kad sutartyje  būtų aiškiai apibrėžta abiejų pusių atsakomybė prieš institutą ir dėstytojų bei dalyvių tarpusavio atsakomybė.

2.4.2. Dėstytojai turi užtikrinti medžiagos apie dalyvius konfidencialumą. Užrašai turi būti laikomi saugiai.

2.4.3. Dėstytojai turi iš anksto paaiškinti dalyviams aplinkybes, kuriomis informacija apie juos gali būti atskleista net jiems nesutikus, bet visada prieš tai informavus.

2.4.4. Bet kokia informacija apie dalyvius ar buvusius dalyvius, galimai leidžianti nustatyti jų tapatybę, gali būti naudojama publikacijose ar susirinkimuose tik dalyviams sutikus, ir visada pagarbiai.

2.4.5. Dėstytojai ir dalyviai turi siekti išspręsti skundus ir konfliktus kuo greičiau, pagarbiai  ir kantriai,  aiškioje sąveikoje tarp šalių.

 

3.     Dėstytojų ir studentų profesionalios praktikos kodeksas 

3.1.  Geštaltinio psichoterapeuto/studento kompetencija

3.1.1.     Geštaltinis/-ė psichoterapeutas /-ė (studentas/-ė) prisiima tik tokias užduotis, kurioms jis/ji žino ar turėtų žinoti, kad turi reikiamas kompetencijas ir gali įvykdyti užduotis kliento labui.

3.1.2.     Jeigu geštaltinis psichoterapeutas/ė darbo metu susiduria su savo kompetencijų apribojimais, jis/ji arba nukreipia klientą kitam specialistui, arba kvalifikuotai bendradarbiauja su kitu specialistu.

3.1.3.     Šio proceso metu pirmiausiai peržiūrimas pradinis kontraktas su klientu. Norint tęsti darbą su klientu, reikia imtis veiksmų kompetencijai padidinti. Būtina imtis šių veiksmų:

3.1.3.1.Psichoterapeutas /-ė (studentas /-ė) atidžiai peržvelgia, ar jo/jos kompetencija gali būti pritaikyta terapiškai dirbant su klientu siekiant jo gerovės. Jei geštaltinis/-ė psichoterapeutas /-ė (studentas /-ė) nustato, kad kontekstas, jo struktūra ir ribos bei svarbiausi tikslai prieštarauja ar riboja jo kompetencijos raišką, būtiną psichoterapiniam darbui su klientu, jis/ji susilaiko nuo tolimesnio darbo tame kontekste.

3.1.3.2.Pasinaudodamas pertrauka geštaltinis/-ė psichoterapeutas /-ė (studentas /-ė) ieško labiau patyrusio kolegos paramos ir su juo/ja aiškinasi iškilusius sunkumus.

3.1.3.3.Geštaltinis/-ė psichoterapeutas /-ė (studentas /-ė) kreipiasi individualios arba grupinės supervizijos, priklausomai nuo to, kokia supervizijos forma geriausiai suteiktų paramą ir aiškumą jo situacijoje.

3.1.3.4.Geštaltinis/-ė psichoterapeutas /-ė (studentas /-ė), susidūręs su savo galimybių bei kompetencijų apribojimais, kuria tinklus su kitų profesijų bei institucijų atstovais siekdamas būtino diagnostinio ir psichoterapinio saugumo bei pagalbos klientui priemonių prieinamumo.

3.1.4.     Geštaltinis/-ė psichoterapeutas /-ė (studentas /-ė) saugo savo darbą ir profesiją nuo bet kokių nekvalifikuotų veiksmų ar projektų (paskaitų, interviu, viešų renginių, seminarų), kurie neatitinka prisiimtų profesinių standartų.

3.1.5.     Geštaltinis/-ė psichoterapeutas /-ė (studentas /-ė), susidūręs/-usi su savo psichoterapinio darbo nestabilumu, tokiu kaip asmeninės krizės, perdegimo ženklais bei sunkumais užtikrinant ribas intymumo situacijoje, kreipiasi asmeninės terapijos.

3.1.6.     Psichoterapinio proceso metodologija ir taikomi metodai turi atitikti terapinius tikslus bei kliento raidos reikalavimus, dėl kurių buvo sutarta kontrakte. Geštaltinis/-ė psichoterapeutas /-ė (studentas /-ė) įsisąmonina, kad bet kokią išveiką, ypač raiškos ir katarsinę išveiką turi lydėti kruopštus ir detalus patirties perdirbimas.

3.1.7.     Geštaltinis/-ė psichoterapeutas /-ė (studentas /-ė) siekia išplėsti ir pagilinti savo profesines ir asmenines kompetencijas mokydamasis/-si visą profesinį gyvenimą. Siekdamas/-a kliento gerovės, geštaltinis/-ė psichoterapeutas /-ė (studentas /-ė) yra atviras/-a šį procesą veikiantiems svarbiems atradimams ir naujovėms tiek geštaltinėje psichoterapijoje, tiek kitose psichoterapijos bei tyrimų srityse.

3.1.8.     Geštaltinis/-ė psichoterapeutas /-ė (studentas /-ė) atidžiai veda diagnostinio bei psichoterapinio darbo su klientu užrašus ir užtikrina būtiną saugumą kodais ir kitomis priemonėmis, kad užrašai elektroninėje aplinkoje nebūtų pasiekiami tretiesiems asmenims bei fizinių užrašų saugojimą. Kruopštūs užrašai reiškia, kad yra aiškiai vartojama profesinė kalba ir užtikrinama, kad turinys yra suprantamas ir gali būti panaudojamas kitų psichoterapeutų profesionalų. 

3.2.  Susitarimai (kontraktai) su klientais 

3.2.1.     Studentai turi informuoti klientus apie įkainius, su neįvykusiu susitikimu susijusias procedūras, pasiekiamumą, supervizijas ir konfidencialumo, dėl kurio jie įsipareigoja, lygį. Visa tai turi būti padaryta prieš susitariant dėl psichoterapijos. Visi tolimesni darbinio susitarimo pakeitimai turi būti aptariami su klientu iš anksto.

3.2.2.     Visi studentai turi suteikti informaciją apie savo kvalifikaciją, patyrimą ir santykį su institutu. Jie turi nurodyti, kad paklūsta instituto etikos kodeksui, kuris yra prieinamas klientams. Studentai turi informuoti klientus apie savo profesinį statusą pirmojo pokalbio metu.

3.2.3.     Dalyviai pirmojo susitikimo metu ar bet kuriame psichoterapijos etape turi informuoti klientus, jei pastebi galimą interesų konfliktą. 

3.3.  Kliento saugumas ir konfidencialumas

3.3.1.     Psichoterapeutas turi siekti sukurti darbo aplinką, kurioje būtų užtikrintas kuo didesnis kliento privatumas.

3.3.2.     Privatumui užtikrinti visi užrašai apie klientus turi būti laikomi saugiai.

3.3.3.     Jei klientas turi kitų sveikatos problemų, studentai turi aptarti su klientu, ar kreiptis į šeimos gydytoją ar kitą tinkamą profesionalą. Prieš tardamiesi su kitais specialistais, studentai privalo gauti kliento sutikimą, išskyrus išimtinus atvejus (žr.3.3.5)

3.3.4.     Išskyrus įstatymų numatytus atvejus, studentai turi laikytis konfidencialumo ir kol vyksta psichoterapija, ir jai pasibaigus. Bet kokia informacija gali būti atskleista tik gavus raštišką kliento sutikimą, nebent atsirastų svarbių teisinių, saugumo ar etinių aplinkybių.

3.3.5.     Jei akivaizdu, kad klientui ar kitiems gresia pavojus, turi būti siekiama arba aptarti, kokių saugumo veiksmų privalo imtis klientas, arba gauti kliento sutikimą, kad tokių veiksmų imtųsi psichoterapeutas. Jei nė dėl vieno iš šių dalykų nepavyksta susitarti, studentas turi veikti be kliento sutikimo, kad užkirstų kelią žalai.

3.3.6.     Studentas turi būti pasirengęs pagrįsti savo elgesį remdamasis įstatymais ar instituto etikos gairėmis.

3.3.7.     Informacija apie klientus laikoma konfidencialia. Jei informacijos atskleidimas būtinas, ją atskleidžiant turi būti apsiribota tik tiesiogiai su situacija susijusia informacija. Tai vienodai tinka ir iš kliento gautai informacijai, ir tai informacijai, prie kurios prieita kaip prie išvados.

3.3.8.     Kai studentas nori gauti informaciją apie klientą iš kitų profesionalų ar institucijų, jis/ji turi paisyti įstatymu numatytų kliento teisių. Tai tinka ir atvejams, kai informacija apie klientus pateikiama raštu.

3.3.9.     Studentai turi užtikrinti, kad kliento tapatybę nurodanti informacija nebūtų atskleidžiama profesionalų bendruomenėse. Studentai neturi menkinančiai kalbėti apie klientus jokiomis aplinkybėmis.

3.3.10.  Studentas turi gauti aptartą kliento sutikimą aprašyti psichoterapijos sesijas raštu, daryti garso ar vaizdo įrašus. Visuose susitarimuose su klientais turi būti paaiškinama, kad medžiaga gali būti atskleista ribotai, pvz., pareikalavus teismui. Aptardami įrašų klausimus, studentai turi įsisąmoninti galios skirtumus ir perkėlimo dinamiką. Galima pažymėti, kad įrašai svarbūs užtikrinant paslaugos kokybę.

3.3.11.  Pateikiamoje informacijoje turi atsispindėti:

3.3.12.  Laisvas kliento apsisprendimas ir galimybė peržiūrėti pasiektus susitarimus bet kada ateityje.

3.3.13.  Vaizdo ir garso įrašų tikslas ir sąlygos, kuriomis jie bus naudojami.

3.3.14.  Užtikrinimas, kad įrašus matys ar girdės tik profesionalūs kolegos, įsipareigoję laikytis konfidencialumo.

3.3.15.  Tai, kaip klientas kontroliuos įrašų medžiagą; turi būti gerbiamas prašymas ištrinti įrašus.

3.3.16.  Jei studentai norėtų, kad jų darbas su klientais būtų stebimas, tai turi būti aptarta su klientu ir gautas jo raštiškas sutikimas, suprantant, kad klientas jo gali bet kada atsisakyti

3.3.17.  Jei studentai negali atvykti į susitikimą dėl ligos ar kitų nenumatytų aplinkybių, jie turi tinkamai pasirūpinti klientais.

3.3.18.  Studentai turi pasirūpinti, kad klientai būtų informuoti apie jų rimtą negalią ar mirtį, ir turi iš anksto pranešti klientams, kaip tokiu atveju bus elgiamasi su įrašais. Turi būti pasirūpinta, kad įrašai būtų laikomi saugiai. Reikia rasti tinkamą būdą perduoti medžiagą kitam žmogui, kuris veiktų studento vardu.

3.3.19.  Studentai turi apsvarstyti savo moralines nuostatas ir pareigas prieš įstatymą tais atvejais, kai gauna informaciją apie grėsmę vaikams ar pažeidžiamiems suaugusiems. Pradiniame kontrakte turi atsispindėti ši atsakomybė ir aplinkybės, kuriomis studentas atskleistų informaciją, kuri kitomis sąlygomis būtų laikoma konfidencialia.

3.4.  Kliento ir psichoterapeuto santykiai

3.4.1.     Studentas turi dirbti siekdamas kliento nepriklausomybės, stiprinti jo gebėjimą kūrybiškai spręsti ir keistis atsižvelgiant į iškylančius poreikius, aplinkybes, vertybes ir įsitikinimus.

3.4.2.     Studentai turi užtikrinti, kad joks žmogus nebūtų diskriminuojamas ar jam nesuteikiamos paslaugos dėl jo/jos negalios, lyties, rasės, lytinės orientacijos, socialinės padėties, amžiaus, tautybės ar religijos.

3.4.3.     Studentai turi reguliariai suteikti klientams galimybes peržiūrėti psichoterapijos kontraktą ir aptarti pažangą.

3.4.4.     Paprastai studentai neveikia kliento vardu. Jie taip gali elgtis kliento prašymu ar esant ypatingoms aplinkybėms (žr. 3.3.5)

3.4.5.     Studentai atsako už psichoterapinių ribų nustatymą ir laikymąsi. Tais atvejais, kai klientas ir psichoterapeutas susitinka ne profesinių santykių kontekste, profesiniai santykiai su kleintu turi būti etiški ir pagarbūs.

3.4.6.     Studentai turi žinoti apie stiprią perkėlimo ir kontrperkėlimo įtaką ir galimybę psichoterapiniuose santykiuose rastis išnaudojimui. Jie neturi išnaudoti klientų finansiškai, politiškai, emociškai, seksualiai, fiziškai ar bet kurio kitu būdu. Studentai neturi manipuliuoti klientais kitų žmonių, grupių ar organizacijų naudai.

3.4.7.     Psichoterapiniame procese fizinis kontaktas turi būti susijęs su nauda klientui ir reikalauja iš profesionalo ypatingo sąmoningumo ir atsargumo. Taikant psichoterapiniame procese fizinį kontaktą, kliento sutikimas yra svarbiausias, bet jokiu būdu ne vienintelis svarstytinas veiksnys. Seksualiniai kontaktai su esamais ar buvusiais klientais laikomi neetiškais.

3.4.8.     Apie psichoterapijos pabaigą sprendžia psichoterapeutas ir klientas kartu. Jei profesionalus studento vertinimas apie pabaigą nesutampa su kliento vertinimu, studentas turi siekti užbaigti psichoterapiją aptardamas požiūrių skirtumus ir gerbdamas kliento požiūrį. Jei studentas pripažįsta, kad dirba su klientu neefektyviai, jis turi apie tai pasakyti klientui, aptarti su juo proceso užbaigimą ir, jei reikia, nukreipti klientą pas kitą profesionalą. Šis aptarimas turi vykti atsakingai, rūpinantis kliento gerove.

3.5.  Studento rūpinimasis savimi ir kompetencija dirbti su klientais

3.5.1.     Svarbus kompetencijos aspektas yra savo ribotumų pripažinimas. Studentai turi aktyviai tyrinėti savo kompetencijos ribotumus asmeninėje psichoterapijoje ir supervizijose bei konsultacijose. Studentai turi dirbti atsižvelgdami į savo ribotumus, o kilus abejonėms - konsultuotis, ar jiems patartina dirbti su tam tikros grupės klientais. Kai reikalinga, jie turi nukreipti klientą pas kitą profesionalą.

3.5.2.     Studentai prieš save pačius ir klientus atsako už savo efektyvumo palaikymą, atsparumą ir gebėjimą efektyviai dirbti. Jie turi rūpintis savo asmeniniu funkcionavimu ir siekti pagalbos, laikinai ar visai nedirbti, kai jaučia, jog jų asmeniniai resursai išsekę. Studentai neturi dirbti su klientais, kai jų gebėjimai susilpnėję dėl emocinių sunkumų, ligos, alkoholio, vaistų vartojimo ar kitų priežasčių. Jei būtina, tokiais atvejais klientą reikia nukreipti pas kitą profesionalą.

3.5.3.     Studentai turi gauti dėstytojo ar supervizoriaus sutikimą dirbti su klientais.

3.5.4.     Pradėdami darbą, studentai turi pasirūpinti savo fiziniu saugumu.

3.5.5.     Studentai mokymosi laikotarpiu turi nuolat dalyvauti asmeninėje psichoterapijoje, jei su dėstytojais nesutarta kitaip.

3.6.  Supervizija

3.6.1.     Supervizijos tikslai – sukurti palaikantį ir sužadinantį kontekstą, kuriame psichoterapeutas aptartų savo darbą, siekdamas maksimalaus jo efektyvumo. Dalyviai atsako už tai, kad supervizijų forma ir dažnumas atitiktų kontaktinio darbo valandų skaičių ir patyrimą. Dalyviai turi laikytis programos reikalavimuose nustatyto santykio tarp supervizijų ir kontaktinio darbo su klientais skaičiaus (ne rečiau kaip viena supervizija penkioms darbo su klientais valandoms studijuojant ir viena supervizijų valanda penkiolikai darbo su klientais valandų baigus studijas). Neetiška dirbti be supervizijų.

3.6.2.     Pateikdami atvejį supervizijai, dalyviai turi laikytis konfidencialumo ribų, aptartų su klientu.

3.6.3.     Dalyviai ir jų supervizoriai turi užtikrinti, kad aptarimas būtų tikslingas, o didžiausias dėmesys jame būtų skiriamas psichoterapeuto darbui su klientais.

3.6.4.     Dalyviai turi užtikrinti, kad supervizorius nebūtų ir jų psichoterapeutas.

3.6.5.     Dalyviai, dirbantys agentūroje ar organizacijoje, turi užtikrinti aiškiais ribas tarp reikalų su tiesioginiu viršininku ir psichoterapinių problemų, aptariamų supervizijoje.

3.7.  Reklama ir vieši pranešimai

3.7.1.     Dalyvių pateikiama reklama turi apsiriboti jų vardu ir pavarde, adresu ir telefono numeriu bei paslaugos, įkainių, turimo išsilavinimo, statuso, kvalifikacijos ir dalyvavimo profesinėse organizacijose tiksliu aprašymu. Būtina rimtai žiūrėti į viešai pateikiamą medžiagą.

3.7.2.     Besimokantieji neturi nurodyti kvalifikacijos statuso, kurio neturi, o turi visada detaliai aprašyti esamą statusą. Besimokantysis neturi vadintis psichoterapeutu ar geštaltiniu psichoterapeutu, nebent būtų įgijęs šį statusą kitoje įstaigoje. Dalyviai neturi pateikti savęs kaip susijusių su organizacija, neteisingai nurodydami šios organizacijos įgaliojimus.

3.7.3.     Viešumoje pateikiamoje medžiagoje neturi būti rekomendacijų. Neleistini pareiškimai, kuriuose atsispindėtų paslaugų privalumai, lyginant su kitais. 

3.8.  Tyrimai 

3.8.1.     Dalyviai turi gauti klientų raštišką sutikimą, kad galėtų panaudoti atvejo medžiagą pranešime ar publikacijoje, pateikiamoje kolegoms, panaudojamą mokymuose ar tyrime. Klientas turi būti informuotas apie teisę atsiimti sutikimą ir tikslinti  sąlygas, kuriomis medžiaga gali būti naudojama. Naudodami atvejo medžiagą dalyviai visada turi užtikrinti kliento tapatybės saugumą, pakeisdami biografijos faktus ir kitas detales.

3.8.2.     Atlikdami su psichoterapija susijusius tyrimus dalyviai turi tai daryti pagarbiai, teisėtai ir etiškai. Jie turi tiksliai panaudoti duomenis ir suderinti išvadas su tyrimo metodologija.  

3.9.  Atsakomybė prieš kolegas institute ir kitas profesines grupes 

3.9.1.     Dalyviai turi elgtis taip, kad didėtų visuomenės pasitikėjimas psichoterapija. Kreipimasis į kitus profesionalus ar psichoterapeutus  ar jų paminėjimas neturi turėti tikslo juos sumenkinti.

3.9.2.     Jei dalyvis patyrė kito dalyvio neetišką elgesį ar netinkamą praktiką, jo/jos profesinė pareiga – iškelti šį klausimą instituto numatyta tvarka.

3.9.3.     Jei dalyvis iš kitų asmenų sužino apie kito dalyvio netinkamą praktiką ar neetišką elgesį, jis/ji turi iškelti klausimą suderinęs/usi su trečiąja šalimi instituto numatyta tvarka. Jei informacija gauta konfidencialiame santykyje, dalyvis turi siekti kliento sutikimo. Kai tai neįmanoma ar sutikimas neduodamas, dalyvis turi tartis toliau ir svarstyti, ar reikalo atskleidimas etiškai ir teisiškai pateisinamas.

3.9.4.     Jei dalyvis pastebi, kad kitas dalyvis netinka darbui dėl blogėjančios sveikatos, jis/ji turi pagarbiai įspėti tą dalyvį, kad jis/ji turi imtis atsakomybės už pasitraukimą iš darbo. Jei pastarasis/-oji to nepadarytų, reikėtų imtis tolimesnių žingsnių instituto numatyta tvarka.

3.9.5.     Dalyviai neturi imtis dirbti su klientu, kuris jau yra kito psichoterapeuto klientas, nebent abu psichoterapeutai sutartų, kad toks variantas tinkamas.

3.9.6.     Priimtina imtis darbo su kolegos ar kito profesionalo siunčiamu klientu. 

3.9.7.     Dalyviai turi imtis aiškintis ir spręsti interesų konfliktus tarpusavyje, su institutu ir kitomis įstaigomis, ypač jei konfliktai gali turėti įtakos klientams.